GENERAL INFORMATION

School hours: Sundays 2:00PM - 5:00PM (calendar)

Locations: Community Covenant Church at Goleta (direction)

For general information or suggestion, please email sbchineseschool@yahoo.com

 

MAILING ADDRESS

Santa Barbara Chinese School
P. O. Box 6194
Santa Barbara, CA 93160-6194

 

PHONE NUMBERS

Website inquiry Jian Shi
(805) 765-1259

 

TEACHERS

Beginner May Chou
Conversation I Grace Peterson
Level 1 Shirley Xiao
Level 2 Jingyi Han
Level 6 Xiaojie Xu
   
Arts & Crafts Shuowei Ren
Chess Lap Leung
Folk Dance Grace Peterson

 

ADMINISTRATION STAFF

Principal Wenbo Shao
Vice Principal Xiaojie Xu
Vice Principal Open
Treasurer Hongxia Fan
Teacher Mentor Bella Chen
Website Jian Shi  

 

BOARD MEMBERS

Chairperson Jing Wan
Vice Principal Xiaojie Xu
Treasurer Hongxia Fan
Secretary Xiaohui Li
Teacher Representative Open  
Immediate Past Principal Jian Shi  
PTA President Tao Gilbert  

 

PTA MEMBERS

President Tao Gilbert
Co-President Open  
Director Maosheng Miao  
Director Xuemei Zhang  
Director Chen Ji  
Director Tao Xie